LDK
HOME CONTACT US SITEMAP
제품소개
무제 문서
?��??�널 ?�조장�?
의료기기 제조장비
3D DISPLAY 제조장비
터치스크린(TSP)
ä
제품소개 차량용 2차전지 제조장비
차량용 2차전지 제조장비
CI - LEAD TAB BONDING
SPEC
◎ Metal Size : Min 30mm * 30mm (대) / 10mm * 30mm (소) -> T : 0.2mm
Max 50mm * 70mm / 20mm * 70mm -> T : 0.4mm
Film Size : Min 3mm * 35mm * 0.2mm
Max 10mm * 75mm * 0.35mm
Film Reel 외경 : 245mm
제품상세설명
본 System은 Metal 大 기재에 Dispensing 작업 후 Metal 小 기재를 합지 후 단차보상필름을 융착하는 In-Line 설비입니다.
이전페이지
 ̽  1048 TEL 054-475-8481  FAX 054-472-8483 ãƿô±